Đại Từ Chỉ Định This, That, These, Those
You got +1 point