Các Từ Lóng Tiếng Anh Mà Teen Mỹ Hay Dùng (Phần 1)
You got +1 point