Các Cụm Từ Thông Dụng Dùng Trong Trường Hợp Khẩn Cấp!!!
You got +1 point