Bó Tay Với &Quot;Trò Lố&Quot; Từ... Khăn Tắm
You got +1 point